Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100508 Library:100236 in /home/u311367738/domains/donadei-shop.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1553
Unique enameled cross pendant THE HOLY FACE OF THE SAVIOR

Russian-Orthodox-silver-enamaled-Cross-pendant-THE-HOLY-FACE-OF-THE-SAVIOR-WITH-SYMBOLS-OF-THE-EVANGELISTS

Kryželis ,,NE RANKŲ DARBO* IŠGANYTOJO ATVAIZDAS SU EVANGELISTŲ SIMBOLIAIS”

$ 645.00

Liko 1

Produkto kodas: KS078 Kategorija:

Sidabras 925 / Auksas 999, karšta emalė
Dydis: 35.5х23 mm
Svoris: ~8 g
Modelis: 2009

 

* Ne rankų darbo atvaizdas arba archeiropoieta (Bizantijos graikų kalba ἀχειροποίητα reiškia ,,ne žmogaus rankomis padaryta”; vnsk. – acheiropoieton) yra krikščioniškos ikonos, kuriose vaizduojamas atvaizdas (dažniausiais Jėzaus ar Mergelės Marijos) buvo sukurtas ne žmogaus rankomis, bet atsirado stebuklingu būdu (vert. past.).

Dėmesio!

Visi juvelyriniai dirbiniai su emale yra gaminami rankomis, todėl dviejų lygiai tokių pačių dirbinių sukurti neįmanoma. Dėl šios priežasties kiekvienas juvelyrinis dirbinys su emale yra unikalus ir vertingas.

Keturių atšakų graikiškos formos kryželis su slankia ausele viršuje yra pagamintas champlevé technika naudojant daugiaspalvę karštą emalę. Kryžiaus forma kildinama iš bizantiškojo kryžiaus nuo centro platėjančiomis keturiomis atšakomis, lašo formos kraštais ir apskritimais galuose; tačiau šio kryželio forma turi ir unikalių bruožų: tradicinei ikonografijai būdingos atšakos platėdamos įgauna angelo sparnų formą, kuri simbolizuoja keturis evangelistus.

Išganytojo atvaizdas yra pavaizduotas centriniame apskritime, o evangelistų simboliai – ant keturių kryžiaus atšakų priekinėje kryželio pusėje. Tokia ikonografinė kompozicija buvo dažnai naudojama Bizantijos ir Senovės Rusios kryželiuose, ypač viduramžių Europos bažnytiniame mene, taip pat miniatiūriniuose rankraščiuose, Evangelijos aptaisuose, katedrų paveiksluose ir mozaikose. Daugelio Bizantijos bažnyčių kupolai buvo papuošti panašiomis kosmologinių simbolių kompozicijomis.

Ikonografinių simbolių ištakos yra randamos Ezechielio (1, 4-26) ir Apreiškimo (4, 6-7) knygose, kuriose aprašomos keturios nežemiškos sparnuotos į liūtą, jautį, žmogų ir erelį panašios būtybės, stovinčios aplink Visagalio sostą. Pasak Ezechielio, tos keturios būtybės sudaro vieną keturveidę figūrą arba tetramorfą. Krikščioniškoje tradicijoje šie simboliai siejami su keturiais evangelistais. Šv. Iranėjus iš Liono rašė: ,,Evangelijų yra tiek, kiek yra, jų negali būti nei daugiau, nei mažiau. Nes pasaulis, kuriame gyvename, irgi turi keturias puses, ir yra keturi pagrindiniai vėjai, o Bažnyčia yra pasklidusi po visa pasaulį, ir Evangelija kartu su gyvenimo dvasia yra Bažnyčios ramstis ir pagrindas, todėl Bažnyčia turėtų turėti keturis ramsčius.”

Savo forma ir ypač ikonografija kryželis atspindi pasaulio modelį, tokį, kokį jį sukūrė ir sutvarkė Dievas, pats įsikūnijęs materialiame pavidale, kurį sudaro keturios stichijos: ugnis, vanduo, oras ir žemė. Žinoma, kad senovėje keturios ,,būtybės” taip pat simbolizavo keturis senovės stichijas: liūtas buvo ugnies simbolis, erelis – vandens, žmogus – oro, o jautis – žemės.

Keturių simboliniai sparnai nuo centro išplatėja į šonus ir sudaro keturias kryželio atšakas. Kad netrikdytų apverstas kai kurių simbolių vaizdas, į keturias aštakas neturėtų būti žiūrima iš viršaus į apačią ar iš kairės į dešinę, nes keturios atšakos, lygiai kaip ir šventyklų kupolai, simbolizuoja keturias pasaulio puses – šiaurę ir pietus, rytus ir vakarus. Šiuolaikinės Bažnyčios (ir stačiatikių, ir katalikų) tradicijoje keturių evangelistų simboliai priskiriami taip, kaip užrašė Šv. Jeronimas (IV a.): žmogus yra Matas, liūtas – Morkus, jautis – Lukas, o erelis – Jonas. Pasak sentikių, erelis yra Morkus, o Jonas – liūtas; tai parodo, kad senovėje simbolių paskirstymas nebuvo dogmatiškas.

Kitoje pusėje pavaizduoti kosmologiniai simboliai atkartoja priekinėje pusėje esančius: centriniame apskritime yra keturių atšakų kryžius su užrašu І&С Х&С НИКА (Jėzau Kristau, nugalėk!). Panašūs kryžiai pavaizduoti mažesniuose apskritimuose kryželio atšakų galuose.

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Kryželis ,,NE RANKŲ DARBO* IŠGANYTOJO ATVAIZDAS SU EVANGELISTŲ SIMBOLIAIS””


* Translators note: icons Not Made by Human Hands (and variants) or Archeiropoieta (Byzantine Greek: ἀχειροποίητα, „made without hands“; singular – acheiropoieton) are Christian icons which are said to have come into existence miraculously, not created by a human.

Enamelled jewellery is exclusively hand-made, thus there are no two identical pieces of jewellery. This is what makes each piece of the enamelled jewellery unique and valuable.

Four-armed pectoral cross of Greek proportions with a movable hoop at the top is made in champlevé technique using hot multicolour enamel. The shape of the cross originates from the Byzantine cross, with four beams widening from the centre, teardrop-shaped edges and circles at the ends. Yet the shape of the cross is also unique, as the beams, while complying with the iconographic tradition, assume the outline of angelic wings, a symbol of the four Evangelists.

The image of the Saviour is placed in the central circle, while the symbols of the four Evangelists are located on the four beams of the front of the cross. This iconographic composition was often used in the Byzantine and Old Russian crosses, especially in the European church art of the early Middle Ages. Apart from crosses, the composition was widely used in miniature manuscripts, Gospel casings, paintings and mosaics of cathedrals. Domes of many Byzantine churches were adorned with similar compositions of cosmological symbols.

The sources of the iconographic symbols in this composition are found in the Book of Ezekiel (1, 4-26) and in the Book of Revelation (4, 6-7), which contain a description of four fantastic winged creatures similar to a lion, ox, man and eagle surrounding the throne of the Almighty. According to Ezekiel, the four creatures make a single four-faced figure or tetramorph. The Christian tradition associates the symbols with the four Evangelists; as Saint Iraneaus of Lyons put it, “It is not possible that the Gospels can be either more or fewer in number than they are. For, since there are four zones of the world in which we live, and four principal winds, while the Church is scattered throughout all the world, and the “pillar and ground” of the Church is the Gospel and the spirit of life; it is fitting that she should have four pillars.”

By virtue of its shape and, even to a greater degree, the chosen iconography, this cross represents a model of the world as created and ordered by the Lord, who himself assumed a body made of four elements: fire, water, air and earth. It is known that in ancient times the four “beasts” also symbolized the four ancient elements: the lion representing fire, the eagle the element of water, the man the element of air, and the ox represented earth.

The four winged symbols start from the centre and spread out to make the four beams of the cross. To avoid embarrassment over the position of images, the beams cannot be interpreted from top to bottom or from left to right. In fact, they represent east-west and north-south directions, just like domes of temples. In the contemporary tradition of the Church, both Orthodox and Catholic, the symbols of the four Evangelists are distributed according to St. Jerome (IV century): the man is Matthew, the lion is Mark, the ox is Luke and the eagle is John. According to the Old Believers, Mark is the eagle, and John is the lion, which signifies that in the ancient times the allocation of symbols was not dogmatic.

The backside of the cross contains cosmological symbols similar to those of the front side: in the central circle there is a four-armed cross with the following text: I&С Х&С НИКА (Jesus Christ, may the victory be yours). Similar crosses are located in smaller circles at the ends of the beams.

Обращаем ваше внимание на то, что изготовление изделий с эмалями – ручной труд, и ни одно конкретное изделие не похоже в точности на другое. Это и придает им уникальную индивидуальность и ценность. 

Четырехконечный нательный крест греческих пропорций с подвижным оглавием вы­полнен в технике выемчатой мно­гоцветной горячей эмали. Его форма восходит к византийским крестам с расширяющимися от центра балками, с каплевидны­ми отростками на краях и круга­ми посредине окончания балок. Особенностью формы нашего крес­та является то, что, подчиня­ясь иконографической ком­позиции, бал­ки креста приняли очертания крыльев ангельских существ – символов четырех евангелистов.

Выбранная нами иконогра­фи­ческая композиция лицевой стороны креста, где в центральном круге помещен образ Спасителя, а на четырех балках креста – символы евангелистов, часто встречалась на византийских и древнерусских крестах. Особо любим был этот сюжет в европейском церковном искусстве раннего средневековья. Кроме крестов, он широко присут­ствовал на миниатюрах рукописей, окладах Евангелий и в росписях и мозаиках соборов. Благодаря кос­мической символике подобные композиции укра­шали купола многих византий­ских храмов.

Истоки символизма такой иконо­графии мы находим в книге пророка Иезекииля (1, 4-26) и в Откровении Иоанна Богослова (4, 6-7), где описаны четыре фантастических крыла­тых существа подобных льву, тельцу, человеку и орлу, окружавших престол Все­держителя. У Иезекииля они сли­ваются в один четырехликий образ, называемый тетраморфом. В Библии эти «четыре животных» олице­творяли Славу Божию и Волю Божию, исходящую на четыре стороны света. В хри­стианской традиции они очень скоро стали ассоциироваться с четырьмя Евангелиями и четырь­мя Евангелистами, т.к. их число – четыре также было связано с четырьмя сторонами света и показывало вселенскость и полноту христианского учения. По словам святого Ири­нея Лионского (II в.): «Невозможно, что­бы Евангелий было числом больше или мень­ше, чем их есть. Ибо как четыре есть сторо­ны света, в котором мы живем, и четыре главных ветра, и так как церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение церкви есть Евангелие и Дух Жизни, то подлежит ей иметь четыре столпа».

Наш крест, как и все равноконеч­ные кресты, а благодаря выбранной иконографии еще и в большой степени, представляет модель ми­ра, созданного и упорядоченного Господом, который и Сам воспринял твар­ную плоть, состоящую из четырех стихий: огня, воды, воздуха и земли. Известно, что «Четырем животным» в древности приписывалась и сим­волика четырех элементов (стихий). Так, у блаженного Иеронима (IV в.) лев символизирует огонь, орел – воду, человек – воздух, телец – землю.

Четыре крылатых символа, исхо­дя от цен­тра, обра­зуют четыре балки креста – Новый Христов мир, прони­занный Божией энергией, и в то же время служат его хранителями, каждой из четырех частей света. Чтобы не смущаться перевернутостью некоторых изо­б­ра­же­ний, заме­тим, что композиции, подобные на­шей, нельзя воспринимать по на­правлениям верх-низ, лево-право, а толь­ко как восток-запад, север-юг, аналогично композициям куполов храма. В современной церков­ной практике, как православной,

так и католической, сим­волы евангелис­тов распределяются согласно блажен­­ному Иеро­ниму (IV в.) следующим образом: человек – Матфей, лев – Марк, телец – Лука, орел – Иоанн. В старообрядческой практике: орел – Марк, лев – Иоанн. В древности допускались и другие рас­пределе­ния сим­волов, т.к. догматического зна­чения этот вопрос не имел. Тем более, кроме значения симво­лов Евангелистов, Отцы Церкви давали тетраморфу и другие толкования. Так, Ефрем Сирин (IV в.) и Григорий Великий (VI в.) рассматривали его как символ самого Христа в различные фазы жизни: при рождении он человек, при смерти – жертвенный бык, при вос­кресении – лев, при вознесении – орел. Со­гласно Герману Константинопольскому (VIII в.) четыре сим­воли­ческих существа означа­ют деятельность Сына Божия: «Первое, подоб­но льву, представляет Его силу, царственную власть. Второе, подобное тельцу, знаме­нует Его священнический чин. Третье, имеющее человеческое лицо, изображает пришествие Его как человека. А четвертое, подобно летящему орлу, указывает на дар через Святого Духа».

Оборотная сторона нашего креста имеет сходную с лице­вой космологическую сим­волику,

в цен­тре распо­ложен круг с четырех­конечным крестом и надписями І&С Х&С НИКА (Иисус Христос побеждает).

На концах балок креста распо­ложены меньшие круги с аналогичными крестами.

Тем самым передается модель ново­го Христова мира – Нового Иерусалима. Для передачи не­земного характера изображаемого вы­бран многоцветный ступенчатый орнамент «город­ки», заполняющий свободное поле балок креста. Его строгая геометричность сознательно вступает в некоторое про­тиворечие с плавными изги­бами балок, являясь художественной аналогией антино­мичному вербальному описа­нию Небес­ного Иерусалима Иоанном Богословом. Прин­цип анти­номии (проти­воречия) часто использует­ся в богословии, в догма­тах Церкви. По сло­вам извест­ного православного богослова В.Н. Лосско­го: «Задача состоит не в устра­не­нии антиномии путем приспособления дог­мата к на­шему пониманию, но в изменении нашего ума для того, чтобы мы могли прийти к созерцанию Бого-открывающейся реальности, восходя к Богу и сое­диняясь с Ним в большей или меньшей мере». Так как церковное искусство – это богословие, но только в образах, формах и красках, то принцип антиномии в нем также широко используется, развивая способность разума «возвышаться от дольнего к горнему».

Parašykite pirmą atsiliepimą produktui “Kryželis ,,NE RANKŲ DARBO* IŠGANYTOJO ATVAIZDAS SU EVANGELISTŲ SIMBOLIAIS””


navigation arrow to top